Academic Calendar 2021

First Semester (Spring - Summer)
Class Registration Apr. 10 - Apr. 13, 2021
Teaching Period Apr. 7 - Jul. 20/24, 2021
Final Examination Jul. 28 - Aug. 10, 2021
Summer Break Aug. 12 - Sep. 23, 2021
Issuance of Transcript Sep. 8, 2021
Second Semester (Autumn - Winter)
Class Registration Sep. 15 - Sep. 17, 2021
Teaching Period Sep. 24, 2021 - Jan. 24/25, 2022
Winter Break Dec. 26, 2021 - Jan. 4, 2022
Final Examination Jan. 20 - Feb. 7, 2022
Issuance of Transcript Mar. 2, 2022